i

Aanmelden standhouders 2023

Aanmelden standhouders 2023

Bedankt voor uw interesse om als ondernemer een bijdrage te leveren aan hondenevenement Bark in the Park. Hèt evenement waar hondenliefhebbers samen komen en waar u, als ondernemer in de dierenbranch, dus niet mag ontbreken.  

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor een deelname tijdens Bark in the Park 2023 op 3 en 4 juni. We verzoeken u onderstaand formulier volledig in te vullen. Mocht u vragen hebben over het online aanmeldformulier dan kunt u contact met ons opnemen.

Let op: Helaas hebben wij een beperkt aantal plekken beschikbaar. Een aanmelding biedt dus geen garantie op een plek. We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. In verband met de grote interesse adviseren wij u om u zo snel mogelijk aan te melden.

Belangrijke informatie

Aanmeldformulier

Let op: De voorkeur bij een A-locatie biedt geen garantie voor een stand op die A-locatie. Ben je een stichting dan krijg je 50% korting bij keuze voor een B-locatie.
Alleen van toepassing indien bij Vorm van stand gekozen is voor Losse grond. Minimale afname 4 meter.
Alleen op een A-locatie mogelijk
Indien 'Ja', stuur dan een logo naar info@pretpet.nl, vul hierboven het website­adres in en voer hieronder een paginatekst en eventuele aanbieding in.
Alleen invullen indien gekozen is voor een eigen (bedrijfs)pagina.
Alleen invullen indien gekozen is voor een eigen (bedrijfs)pagina.
Algemene standhouders­voorwaarden Bark in the Park 2023

Bark in the Park is een initiatief van Petpret Events & More. Bark in the Park vindt plaats in de binnentuin van Kasteel Groeneveld te Baarn.

Algemeen

1.1 De Algemene Standhoudersvoorwaarden zijn van toepassing op alle ‘Standhouders’ (zie 1.2) die zich bevinden op het terrein van Bark in the Park.

1.2 Onder Standhouder wordt verstaan iedereen die op elke wijze, zowel direct als indirect, een zakelijke overeenkomst sluit met als doel het zakelijk bijwonen van en/of deelnemen aan Bark in the Park.

1.3 Bark in the park zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het evenement naar wens van de Standhouder te laten verlopen. Bark in the Park zet zich in om het evenement veilig te laten verlopen.

Prijzen

2.1 Alle door Bark in the Park verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Bark in the Park aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Bark in the Park en door derden aan de Standhouder gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

2.2 De Standhouder dient vóór aanvang van het evenement de factuur te hebben betaald en daarmee akkoord te gaan met de algemene standhoudersvoorwaarden. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

2.3 Toegang van de Standhouder kan met een, in de ogen van Bark in the Park, legitieme reden worden geweigerd.

2.4 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder slechte of te warme weersomstandigheden heeft Bark in the Park het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement te annuleren, zonder restitutie van het betaalde standgeld.

2.5 De Standhouder heeft geen recht op restitutie van het standgeld of enige andere vergoeding in geval van:
- Wanneer het evenement geannuleerd wordt om redenen die in de ogen van Bark in the Park legitiem of onveilig zijn of
- Wanneer toegang wordt geweigerd

2.6 Bark in the Park is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling van het standgeld.

2.7 De Standhouder dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen onder vermelding van het factuurnummer.

2.8 Achteraf of op de dag zelf betalen is niet mogelijk.

2.9 Indien de Standhouder een kraam huurt, kan de stand tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan het evenement worden geannuleerd. Bij annuleren binnen drie weken voorafgaand aan het evenement is restitutie niet mogelijk.

2.10 Alleenrecht afkopen is tijdens Bark in the Park niet mogelijk.

2.11 Bark in the Park is gemachtigd meerdere stands met dezelfde producten aan te nemen.

2.12 Bark in the Park is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onderlinge (grote) prijsverschillen binnen dezelfde productgroepen.

2.13 Bark in the Park is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor tegenvallende verkoop. Tegemoetkoming en/ of restitutie is niet mogelijk.

2.14 Indien de Standhouder om wat voor reden dan ook niet deel kan nemen is restitutie niet mogelijk.

2.15 Indien de Standhouder een zakelijke overeenkomst is aangegaan met Bark in the Park, maar niet komt opdagen tijdens Bark in the Park dient de factuur wel betaald te worden.

2.16 De betaling dient te worden voltooid op rekeningnummer IBAN NL43INGB0701446889 ten name van M.J. de Vries

Toegang

3.1 Zakelijke deelname aan Bark in the Park is uitsluitend toegestaan ná het betalen van de factuur.

3.2 Bark in the Park is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

3.3 Kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet bevoegd een stand te bemannen zonder begeleiding van een volwassene.

3.4 Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Standhouder zich fatsoenlijk te gedragen. De Standhouder is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel van Bark in the Park op te volgen. Indien Bark in the Park van mening is dat deze normen worden overschreden kan de Standhouder voor het evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

3.5 Het is door de Standhouder verboden om:
- Op het terrein goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen
- Naar het oordeel van Bark in the Park gevaarlijke en/of voor de Standhouders/dieren hinderlijke voorwerpen of stoffen het terrein op te brengen
- Drugs op het terrein mee te nemen en/of te gebruiken.

3.6 Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken. Parkeren op de invalidenparkeerplaats is niet toegestaan. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

3.7 Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. De Standhouder dient zijn of haar eigen afval mee te nemen na gebruik van een stand.

3.8 Het is niet toegestaan om producten van het merk Farm Food te verkopen door de Standhouder tijdens Bark in the Park.

Aanwezigheid honden

4.1 Het is toegestaan om uw hond mee te nemen tijdens Bark in the Park mits de hond te allen tijde buiten het bereik van bezoekers/honden is.

4.2 Honden dienen in de gehele binnentuin aangelijnd te zijn, mits anders staat aangegeven. Loslopende honden kunnen door Bark in the Park toegang worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

4.3 Het gehele park rondom het terrein van Bark in the Park betreft een losloopgebied. Hier kunnen de honden de gehele dag los lopen. Elke Standhouder ontvangt een polsband bij de entree. Op vertoon van de polsband is de Standhouder gematigd om het terrein binnen de openingstijden te betreden/verlaten.

4.4 Het gebruik van stroombanden, muilkorven en andere (zware) hulpmiddelen zijn verboden. Alle deelnemende honden dienen gesocialiseerd te zijn. Honden die agressie vertonen kunnen door Bark in the Park toegang worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

4.5 Ontlasting dient te worden opgeruimd.

4.6 Loopse teven en/of zieke honden zijn niet toegestaan.

4.7 De Standhouder is tijdens Bark in the Park verantwoordelijk voor de algehele gezondheid van de hond. Bij warm weer dient de Standhouder de inspanning van de hond te beperken en zorg te dragen voor voldoende afkoeling en rust.

4.8 Bark in the Park is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische condities van de hond ten gevolge van een bezoek aan Bark in the Park. Deelname met hond is geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid Bark in the Park

5.1 Deelname aan Bark in the Park is voor eigen rekening en risico van de Standhouder.

5.2 Wapens, gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen zijn verboden. Allen kunnen door Bark in the Park in beslag genomen worden, zonder enig recht op restitutie.

5.3 Van strafbare feiten doet Bark in the Park aangifte bij de politie.

5.4 Bark in the park is alleen aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Bark in the Park. De aansprakelijkheid van Bark in the Park wordt uitgesloten voor:
- Schade ten gevolge van het handelen van derden
- Schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels.
- Schade veroorzaakt door andere Standhouders en/of bezoekers.

5.5 Bark in the Park is niet aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht.

Op/afbouw stands

6.1 De Standhouder dient uiterlijk 2 uur vóór aanvang van het evenement aanwezig te zijn om de stand op te bouwen.

6.2 De Standhouder krijgt de betreffende stand toegewezen door Bark in the Park. De Standhouder mag een voorkeur voor locatie uitspreken, echter is Bark in the Park vrij om de indeling naar eigen inzicht in te delen.

6.3 De Standhouder dient zijn/haar auto uiterlijk 45 minuten vóór aanvang van het evenement te verwijderen van het terrein.

6.4 De Standhouder heeft uitsluitend in overleg de mogelijkheid om de stand op te bouwen op zaterdag 30 mei.

6.5 Indien de Standhouder de dag vóór aanvang van het evenement zijn stand opbouwt is de Standhouder zelf aansprakelijk voor zijn/haar goederen. Dit geldt tevens voor de Standhouders die twee dagen aanwezig zijn en om deze reden hun goederen in de nacht achterlaten op het terrein.

6.6 Bark in the Park is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verdwijning en/of vernieling van goederen.

6.7 De Standhouder is verplicht de stand netjes en schoon achter te laten na gebruik van de stand. Afval dient door de Standhouder meegenomen te worden.

6.8 Bij het gebruik van stroom dient de Standhouder zelf te zorgen voor voldoende (verleng)snoeren.

6.9 De Standhouder dient een (kleine) brandblusser mee te nemen en deze te plaatsen binnen handbereik van de stand.

Klachten

7.1 Klachten dienen schriftelijk tot maximaal een week na Bark in the Park worden ingediend. Klachten buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.

7.2 Bark in the Park is niet aansprakelijk voor klachten mbt de Standhouder zoals beschreven in de Standhouders voorwaarden.

Persoonsgegevens

8.1 Ingevoerde persoonsgegevens geeft Bark in the Park toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief/reclame mbt Bark in the Park. Indien de Standhouder hier geen prijs op stelt dan kan de Standhouder zich op ieder moment afmelden via de nieuwsbrief.

8.2 Door deelname aan Bark in the Park geeft de Standhouder toestemming gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden mbt Bark in the Park. Indien de Standhouder niet herkenbaar op deze beelden wil staan dient hiervoor een klacht ingediend te worden zoals beschreven bij 6.1.

Locaties stands

Prijzen stands

Stands A-locatie1 dag2 dagen
Kraam 4×1 1€ 120,-€ 200,-
Pagodetentop aanvraagop aanvraag
Losse grond 2€ 85,-€ 145,-
Eigen partytent 3×3€ 90,-€ 155,-
Eigen partytent 4×4€ 95,-€ 165,-
Stroom 3€ 15,-€ 20,-
Bijdrage standhouder hondenvoermerk 5€ 250,-€ 500,-
Stands B-locatie1 dag2 dagen
Kraam 4×1 1€ 90,-€ 150,-
Pagodetentop aanvraagop aanvraag
Losse grond 2€ 70,-€ 120,-
Eigen partytent 3×3€ 75,-€ 130,-
Eigen partytent 4×4€ 80,-€ 140,-
Stroom 4nvtnvt
Bijdrage standhouder hondenvoermerk 5€ 250,-€ 500,-
  1. Kraam is overdekt
  2. Losse grond minimale afname 4 meter
  3. Stroom bij normaal verbruik (A-locatie)
  4. Stroom is niet mogelijk op de B-locatie
  5. Deze bijdrage is vastgesteld door hoofdsponsor Farm Food en wordt gebruikt ter verbetering van het evenement.

Extra aandacht voor uw bedrijf

Sowieso zullen alle aangemelde standhouders met naam vermeld worden op deze website. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om achter de naamsvermelding een eigen (bedrijfs)pagina te krijgen. Deze pagina geeft de bezoeker (van website en evenement) inzicht in wat de standhouder aanbiedt. De pagina zal tot het volgende evenement online blijven staan. Inclusief:

Voorbeelden van bedrijfspagina’s in de 2022-editie zijn de pagina’s van Hondenschool Sammie, Dyvers Hondenvoeding en Blue’s Animal Shop.

Eigen (bedrijfs)pagina€ 35,-